GDPR

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)
V súlade s vyššie uvedeným a za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie (súbor je k stiahnutiiu v nižšie uvednom odkaze):


https://drive.google.com/open?id=1fg76Nbmd92NXJSU5ynLB0mTCe8nl1eAi